Online přihlášení do kroužku DDM1 Dvůr Králové.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘIHLAŠUJETE JAKO DOSPĚLÁ OSOBA, UVEĎTE PROSÍM VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŘÁDKU „TELEFON MATKY: „

Vyplňte všechny požadované informace a klikněte na ODESLAT. Přihláška dorazí na náš email a zodpovědný pracovník vám odpoví a vše upřesní.

V případě změny údajů v přihlášce je okamžitě nutné tyto změny nahlásit vedení zařízení.
BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY NELZE DÍTĚ ZAPSAT DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Kontakty: DDM JEDNIČKA, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.
E-mail: info@ddmdvurkralove.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE!
– Pokud není uvedeno jinak, všechny úvodní (zahajovací) schůzky kroužků proběhnou v DDM a doba trvání zahajovacích schůzek bude u jednotlivých kroužků individuální.
– Začátek zahajovacích schůzek je většinou shodný se začátkem doby trvání pravidelných schůzek kroužků.
– Pozor! U některých kroužků může dojít ke změně dne konání pravidelných schůzek, či časovému posunu, o takové změně budete informováni na zahajovací schůzce. U většiny kroužků ale bude termín i čas pravidelných schůzek odpovídat rozpisu.
– Zahajovací schůzky budou probíhat v prvním říjnovém týdnu, pozorně si proto přečtěte všechny informace, které jsou uvedeny u vámi vybraného kroužku.
– Pravidelné schůzky kroužků budou probíhat od října 2018 do konce května 2019, pokud není uvedeno jinak.
– Schůzky se nekonají o prázdninách a svátcích a dále od 16. 12. 2019 do 3. 1. 2020!
– Činnost zájmového útvaru bude zahájena pouze při minimálním počtu 6 zájemců, u sportovních kroužků probíhajících v pronajatých tělocvičnách je pak minimální počet stanoven na 10 zájemců.
– Na zahajovacích schůzkách se dozvíte veškeré potřebné informace, v případě nutnosti se rozdělíte na skupiny nebo se dohodnete na změně termínu či času pravidelných schůzek.
– Pokud jste si z naší nabídky vybrali více zájmových kroužků, je nutné se na každý z nich přihlásit samostatně, nelze tedy zapsat více vybraných útvarů do jedné přihlášky. Pro zapsání dalších zájmových útvarů použijte kopii přihlášky.

Název zajmového kroužku (vyžadováno)

Kód kroužku (vyžadováno)

Jméno a příjmení účasníka (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Adresa bydliště (vyžadováno)

Kód zdravotní pojišťovny(vyžadováno)

Státní občanství (vyžadováno)

Zdravotní způsobilost (vyžadováno)
ANONEs OMEZENÍM

U osoby mladší 18 let vyplnit zákonného zástupce.
Jméno a příjmení zákonného zástupce (matka)

Telefon matky

Jméno a příjmení zákonného zástupce (otec)

Telefon otce

Váš email (vyžadováno)

Vyplnit u osbob mladších 18 let.
Škola + třída (MŠ)

Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti dítěte v zájmovém útvaru. Poměrná část platby (po odečtení manipulačního poplatku 50 Kč) se vrací pouze ve výjimečných případech (stěhování, zdravotní důvody,…) na základě písemné žádosti.

ANONE Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – „Fotografi e dítěte“
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím s použitím, zpracováním a se zveřejněním podobizny dítěte (fotografi e), jehož jsem zákonným zástupcem, ve veřejně přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, facebooku DDM, v propagačních materiálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 10 let.

ANONE Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – „Výsledkové listiny a jmenné seznamy“
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím se správou a zveřejněním osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, v rozsahu jméno, příjmení, věk, škola a třída správcem Dům dětí a mládeže Jednička za účelem propagace organizace a ve veřejně přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, facebooku DDM, v propagačních materiálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let.

ANONE Beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to prostřednictvím e-mailu zasláním žádosti na adresu info@ddmdvurkralove.cz nebo písemnou formou zasláním na adresu organizace Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování před uvedenou lhůtou budou osobní údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s vnitřním řádem DDM Jednička a pravidly BOZP. Zodpovídám za cestu dítěte na zájmovou činnost a zpět.

Platba za kroužek musí být uhrazena nejpozději do 31. 10. 2018, buď hotově v DDM Jednička, nebo bezhotovostně na účet DDM číslo: 194470229/0300. Jako variabilní symbol uveďte kód kroužku a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.