Online přihlášení do kroužku DDM1 Dvůr Králové.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘIHLAŠUJETE JAKO DOSPĚLÁ OSOBA, UVEĎTE PROSÍM VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŘÁDKU „TELEFON MATKY: „

Vyplňte všechny požadované informace a klikněte na ODESLAT. Přihláška dorazí na náš email a zodpovědný pracovník vám odpoví a vše upřesní.

V případě změny údajů v přihlášce je okamžitě nutné tyto změny nahlásit vedení zařízení.
BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY NELZE DÍTĚ ZAPSAT DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Kontakty: DDM JEDNIČKA, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.
E-mail: alena.huskova@ddmdvurkralove.cz

Prosíme rodiče, aby kroužky platili ve chvíli, kdy mají informaci z DDM Jednička (ideálně po úvodních informativních schůzkách či prvních schůzkách), že je kroužek dostatečně obsazený, aby se otevřel.

Pro identifikaci platby je nutné:

Variabilní symbol:        kód kroužku (001, 002, 003 … apod.)

Zprava pro příjemce:    jméno a příjemní dítěte + název kroužku

ČÚ: 194470229/0300

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA: Schůzka, kde budou účastníkům a jejich zákonným zástupcům předány informace o organizaci a fungování kroužku.
Délka informativní schůzky je cca 15–30 minut.

PRVNÍ SCHŮZKA: Plnohodnotná schůzka, v jejímž úvodu budou předány informace o organizaci a fungování kroužku. Následně již bude vedoucí pracovat s účastníky kroužku.

Termíny úvodních informativních nebo prvních schůzek jsou uvedeny přímo u popisku ke kroužkům.

Pozor! U některých kroužků může dojít ke změně dne konání pravidelných schůzek či k časovému posunu.
O takové změně budete informováni na úvodní informativní schůzce. U většiny kroužků ale bude termín i čas pravidelných schůzek odpovídat rozpisu v této brožuře.

Úvodní informativní schůzky budou probíhat v prvním říjnovém týdnu.

Pozorně si proto přečtěte všechny informace, které jsou uvedeny u vámi vybraného kroužku. Pravidelné schůzky kroužků budou probíhat od října 2022 do 26. května 2023, pokud není uvedeno jinak.

Schůzky se nekonají o prázdninách a svátcích a dále také od 19. prosince 2022 do 2. ledna 2023!

Činnost zájmového útvaru bude zahájena pouze při minimálním počtu 5 zájemců, u sportovních kroužků probíhajících v pronajatých tělocvičnách je pak minimální počet stanoven na 10 zájemců.

Na prvních a informativních schůzkách se dozvíte veškeré potřebné informace, v případě nutnosti se rozdělíte do skupin, nebo se dohodnete na změně termínu či času pravidelných schůzek. Pozor, kapacita kroužku je omezena, v případě naplnění této kapacity bude rozhodovat datum podání přihlášky.

Pokud jste si z naší nabídky vybrali více zájmových kroužků, je nutné se na každý z nich přihlásit samostatně, nelze tedy zapsat více vybraných útvarů do jedné přihlášky. Pro zapsání dalších zájmových útvarů použijte kopii přihlášky.

V případě jednorázového zrušení kroužku (nemoc vedoucího, mimořádné události, podlimitní účast dětí) bude kroužek nahrazen v jiném termínu.
Jednou za pololetí může kroužek odpadnout bez náhrady.

REZERVAČNÍ SYSTÉM:Některé kroužky nemusíte navštěvovat pravidelně každý týden, ale můžete si místo na vámi zvolený termín rezervovat v rezervačním systému. U kroužků, kterých se to týká, je uveden odkaz na rezervační systém. Úplatu za kroužek platíte po příchodu na danou hodinu.
Rezervační systém najdete na stránkách:
https://ddmdvurkralove.cz/rezervacni-system/.

Přihlašování je možné do 30. září 2022.

 • Tištěná přihláška: Vyplněný a podepsaný formulář (včetně souhlasů GDPR) doručte fyzicky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu (jako scan) do DDM Jednička.
 • Elektronická přihláška: Na https://ddmdvurkralove.cz/prihlaska/ vyplňte elektronickou přihlášku. Její podepsání proběhne na první nebo úvodní informativní schůzce.

  Název zajmového kroužku (vyžadováno)

  Kód kroužku (vyžadováno)

  Jméno a příjmení účasníka (vyžadováno)

  Datum narození (vyžadováno)

  Adresa bydliště (vyžadováno)

  Vyberte aktuální status (vyžadováno)
  dítě v MŠžák v ZŠ, SŠ, SOUstudent na VOŠstudent VŠ, dospělí s dokončeným vzděláním

  Název školy

  Třída

  Kód zdravotní pojišťovny(vyžadováno)

  Státní občanství (vyžadováno)

  Zdravotní způsobilost (vyžadováno)
  ANOs OMEZENÍM (uveďte zdravotní, či jiná (např.psychická, ADHD, PAS...) omezení nebo onemocnění, s nimiž je dítě v lékařské péči, či ktérá by mohla ovlivňovat činnost dítěte v ZÚ, jeho bezpečnost nebo bezpečnost ostatních účastníků. Neuvedení této skutečnosti je závažným porušením Vnitřního řádu DDM a podmínek pro přijetí dítěte do ZÚ a může být důvodem vyloučení dítěte ze ZÚ.)

  U osoby mladší 18 let vyplnit zákonného zástupce.
  Jméno a příjmení zákonného zástupce (matka)

  Telefon matky

  Jméno a příjmení zákonného zástupce (otec)

  Telefon otce

  Váš email (vyžadováno)

  Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti dítěte v zájmovém útvaru. Poměrná část platby (po odečtení manipulačního poplatku 50 Kč) se vrací pouze ve výjimečných případech (stěhování, zdravotní důvody,…) na základě písemné žádosti.

  ANONE Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – „Fotografie dítěte“
  Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím s použitím, zpracováním a se zveřejněním podobizny dítěte (fotografie), jehož jsem zákonným zástupcem, ve veřejně přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, Facebooku a Instagramu DDM, v propagačních materiálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 10 let.

  ANONE Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – „Výsledkové listiny a jmenné seznamy“
  Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím se správou a zveřejněním osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, v rozsahu jméno, příjmení, věk, škola a třída správcem Dům dětí a mládeže Jednička za účelem propagace organizace a ve veřejně přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, Facebooku a Instagramu DDM, v propagačních materiálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let.

  ANONE Beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to prostřednictvím e-mailu zasláním žádosti na adresu info@ddmdvurkralove.cz nebo písemnou formou zasláním na adresu organizace Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování před uvedenou lhůtou budou osobní údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen/a s vnitřním řádem DDM Jednička a pravidly BOZP. Jsem si vědom/a, že za bezpečnost dítěte přebírá zodpovědnost vedoucí kroužku až ve chvíli začátku zájmového kroužku. Za cestu dítěte na zájmovou činnost a zpět zodpovída rodič.

  Platba za kroužek musí být uhrazena nejpozději do 31. 10. 2022, buď hotově v DDM Jednička, nebo bezhotovostně na účet DDM číslo: 194470229/0300. Jako variabilní symbol uveďte kód kroužku a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.